แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. สถานภาพ
นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก
2. สังกัด
คณะ / หน่วยงาน   
3. ห้องสมุดที่เข้าใช้ประจำ
ห้องสมุดกลางเทเวศร์ ห้องสมุดสาขาโชติเวช
ห้องสมุดสาขาพระนครเหนือ ห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร
4. ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด
ทุกวัน สัปดาห์ละ 1-2 วัน สัปดาห์ละ 3-4 วัน มากกว่า 4 วัน
5. ช่วงเวลาที่เข้าใช้ห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.30 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.30 น.
16.00 – 18.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์
6. ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการของห้องสมุด
    ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วัสดุรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการบันทึกสารสนเทศไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ ภาพ และเสียง ซึ่งอาจอยู่ใน รูปของวัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค และวัสดุไม่ตีพิมพ์ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง สไลด์ ไมโครฟิล์ม ฐานข้อมูล ซีดีรอม เป็นต้น
บริการ ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุด
ไม่เคยใช้บริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
1.ปริมาณของหนังสือ,วารสาร,หนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆสำหรับประกอบการเรียนการสอน
2.ความหลากหลายของหนังสือพิมพ์
3.ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ
4.ความรวดเร็วในการนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
5.การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
6.การใช้งานฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1.เวลาเปิด – ปิดบริการ ( 8.30 - 18.30 น. )
2.ค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนดวันละ3บาท/รายการ/เล่ม
3.ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
4.บริการสมัคร/ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
5.บริการยืม - คืน
6.บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขา (Book delivery)
7.บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
8.บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์
9.บริการสื่อการศึกษา เช่น CD / DVD / VIDEO เป็นต้น
10.บริการแนะนำ / ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
11.บริการจองหนังสือด้วยตนเอง (Request)
12.บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew)
13. บริการแนะนำหนังสือด้วยตนเอง (Book Suggestion)
14.บริการแนะนำหนังสือใหม่
15.บริการแจ้งเตือนและต่ออายุการยืม
16.บริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรด่วน(สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายนอก)
17.บริการแบบฟอร์มออนไลน์
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.จำนวนบุคลากรที่ให้บริการ
2.การให้บริการของบุคลากรประจำเคาน์เตอร์ยืม - คืน
3.บุคลากรมีความกระตือรือร้น ความเป็นกันเองและเต็มใจช่วยเหลือผู้ให้บริการ
4.ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
5.บุคลากร/เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
1.ห้องสมุดตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ
2.จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่านหนังสือเหมาะสม
3.จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น
4.ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น
5.จำนวนปลั๊กไฟที่ให้บริการสำหรับ Note Book
6.การจัดพื้นที่ในห้องสมุดสะดวกต่อการค้นคว้าการเรียนรู้ น่าเข้าใช้ นั่งสบาย
7.บรรยากาศและความเงียบสงบในห้องสมุด
8.แสงสว่างภายในห้องสมุด
9.อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด
10.ความสะอาดของห้องน้ำ
ด้านการประชาสัมพันธ์
1.การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เช่นการแจ้งบริการ/ข่าวสารใหม่ ๆ/การจัดทำแผ่นพับ/เว็บไซต์/ป้ายประกาศเป็นต้น
6. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ