ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2560

จากผู้สำรวจทั้งหมด 9,027 คน
อาจารย์ 237 คน
นักศึกษาปริญญาตรี 8,190 คน
นักศึกษาปริญญาโท 297 คน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง 258 คน
บุคคลภายนอก 45 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 568 คน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,174 คน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 707 คน
คณะบริหารธุรกิจ 2,747 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 274 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,299 คน
คณะศิลปศาสตร์ 327 คน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 324 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 304 คน
เจ้าหน้าที่ / บุคคลภายนอก 303 คน
ห้องสมุดเทเวศร์ห้องสมุดโชติเวชห้องสมุดพระนครเหนือห้องสมุดพณิชยการพระนคร
1353155326483473
สัปดาห์ละ 1-2 วันสัปดาห์ละ 3-4 วันมากกว่า 4 วันไม่เคย
2763338428800
8.30-12.00 น.198812.00-13.00 น.354513.00-16.30 น.1552
16.00-18.30 น.1744วันเสาร์925วันอาทิตย์914
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.61
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.60
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.59
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.55
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.57
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.58
คำคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ค้นหาหนังสือในคอมพิวเตอร์ บางเล่มยังไม่มีภาพปกหนังสือค่ะ
2. อยากให้เข้าห้องสมุดแล้วมีแจกรางวัลด้วยครับ