ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2559

จากผู้สำรวจทั้งหมด 9,459 คน
อาจารย์ 297 คน
นักศึกษาปริญญาตรี 8,527 คน
นักศึกษาปริญญาโท 247 คน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง 324 คน
บุคคลภายนอก 64 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 781 คน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,120 คน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 834 คน
คณะบริหารธุรกิจ 2,470 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 399 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,224 คน
คณะศิลปศาสตร์ 432 คน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 398 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 413 คน
เจ้าหน้าที่ / บุคคลภายนอก 388 คน
ห้องสมุดเทเวศร์ห้องสมุดโชติเวชห้องสมุดพระนครเหนือห้องสมุดพณิชยการพระนคร
1,6001,5332,6233,315
สัปดาห์ละ 1-2 วันสัปดาห์ละ 3-4 วันมากกว่า 4 วันไม่เคย
3,1413,3242,9940
8.30-12.00 น.1,94412.00-13.00 น.4,88713.00-16.30 น.2,112
16.00-18.30 น.1,949วันเสาร์1,346วันอาทิตย์1,248
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.67
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.63
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.57
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.64
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.63
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.63

คำคิดเห็นเพิ่มเติม
1. อยากให้มีการสอนการใช้ห้องสมุดบ้าง เพราะหาหนังสือไม่เจอ
2. อยากให้มีการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลการสืบค้นหนังสือบ้างค่ะ
3. อยากให้มีโซนสำหรับ Notebook ค่ะ