ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2558

จากผู้สำรวจทั้งหมด 9,256 คน
อาจารย์ 254 คน
นักศึกษาปริญญาตรี 8,386 คน
นักศึกษาปริญญาโท 274 คน
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง 291 คน
บุคคลภายนอก 51 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 647 คน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,154 คน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 884 คน
คณะบริหารธุรกิจ 2,744 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 311 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,274 คน
คณะศิลปศาสตร์ 405 คน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 411 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 306 คน
เจ้าหน้าที่ / บุคคลภายนอก 120 คน
ห้องสมุดเทเวศร์ห้องสมุดโชติเวชห้องสมุดพระนครเหนือห้องสมุดพณิชยการพระนคร
1,8771,8982,7242,757
สัปดาห์ละ 1-2 วันสัปดาห์ละ 3-4 วันมากกว่า 4 วันไม่เคย
2,9893,5452,7220
8.30-12.00 น.1,88912.00-13.00 น.4,54913.00-16.30 น.1,949
16.00-18.30 น.1,878วันเสาร์1,025วันอาทิตย์1,141
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.63
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.60
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.55
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.62
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.61
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.60

คำคิดเห็นเพิ่มเติม
1. อยากให้มีการสอนการใช้ห้องสมุดบ้าง เพราะหาหนังสือไม่เจอ
2. อยากให้มีการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลการสืบค้นหนังสือบ้างค่ะ
3. อยากให้มีโซนสำหรับ Notebook ค่ะ