ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10307 คน
นักศึกษา 9560 คน
บุตลากร 698 คน
บุคคลภายนอก 49 คน

ผลสำรวจข้อมูลสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 898 คน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1020 คน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 982 คน
คณะบริหารธุรกิจ 3027 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 414 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2197คน
คณะศิลปศาสตร์ 248 คน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 327 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 447 คน
เจ้าหน้าที่ / บุคคลภายนอก 747 คน

ผลสำรวจข้อมูลห้องสมุดที่เข้าใช้ประจำ
ห้องสมุดเทเวศร์ห้องสมุดโชติเวชห้องสมุดพระนครเหนือห้องสมุดพณิชยการพระนคร
2080 1864 2661 3702

ผลสำรวจความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด
สัปดาห์ละ 1-2 วันสัปดาห์ละ 3-4 วันสัปดาห์ละ 5-6 วันทุกวัน
2800254526332329

ผลสำรวจช่วงเวลาที่เข้าใช้ห้องสมุด
8.30-12.00 น.132512.00-13.00 น.259513.00-16.30 น.1498
16.00-18.30 น.2785วันเสาร์1024วันอาทิตย์1298

ผลสำรวจความพึงพอใจของท่านในการใช้บริการห้องสมุด
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.70
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.59
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.66
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.67
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.59
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ค่าเฉลี่ย 4.64

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ลำดับ ข้อเสนอแนะ
1 ห้องสมุดพระนครเหนือไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ทำให้ต้องรอนาน และต้องเดินไปเรียกที่ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เสียเวลา
2 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโชติเวชพูดจาไม่เพราะ บริการก็ไม่ดี