แบบสอบถามระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีการศึกษา 2560


ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ :      ชาย      หญิง
อายุ:       ต่ำกว่า 20 ปี      20 - 30 ปี       31 - 40 ปี
               41 - 50 ปี           50 ปีขึ้นไป
การศึกษา :
                  ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
                  ปริญญาโท ปริญญาเอก
สถานะ :
                  นักศึกษา                   บุคลากร                   อาจารย์
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพและลักษณะการใช้งาน
ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุด
2.1 ด้านข้อมูล
1.ความถูกต้องของข้อมูล
2.หมวดหมู่ข้อมูลมีความเหมาะสม
2.2 ด้านการใช้งาน
1.เมนู/กลุ่มเครื่องมือมีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน
2.การทำงานของระบบมีความรวดเร็ว
3.เมนูชัดเจน สื่อความหมายได้ดี
2.3 ด้านกราฟิก
1. ความสวยงามของหน้าจอ
2. ความกลมกลืนของสี/การใช้สีในหน้าจอแสดงผล
3. ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดของตัวอักษร
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม