ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 156 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 76 คน
หญิง 80 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 27 คน
21 - 30 ปี 46 คน
31 - 40 ปี 33 คน
41 - 50 ปี 39 คน
50 ปีขึ้นไป 11 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 คน
ปริญญาตรี 107 คน
ปริญญาโท 37 คน
ปริญญาเอก 12 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 27 คน
นักศึกษา 107 คน
บุคลากร 22 คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.53
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.55
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.52
ผลเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.53