ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2560

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 250 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 128 คน
หญิง 222 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 25 คน
21 - 30 ปี 198คน
31 - 40 ปี 100 คน
41 - 50 ปี 19 คน
50 ปีขึ้นไป 8 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 คน
ปริญญาตรี 215 คน
ปริญญาโท 61 คน
ปริญญาเอก 22 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 49 คน
นักศึกษา 218 คน
บุคลากร 31 คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.59
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.61
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.58
ผลเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.59