ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 426 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 156 คน
หญิง 270 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 35 คน
21 - 30 ปี 221 คน
31 - 40 ปี 120 คน
41 - 50 ปี 30 คน
50 ปีขึ้นไป 20 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 คน
ปริญญาตรี 325 คน
ปริญญาโท 79 คน
ปริญญาเอก 22 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 92 คน
นักศึกษา 297 คน
บุคลากร 37 คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.64
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.63
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.62
ผลเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.63