การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

scan0009

ผู้แต่ง : อรัญ วานิชกร.

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 745.2  อ387ก

หนังสือ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น” เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดและวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทั้งของไทยและสากลทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (OTOP) ที่ได้จากงานวิจัยและประสบการณ์การออกแบบของผู้เขียน โดยยังคงคุณค่า เรื่องราวทางภูมิปัญญาดั้งเดิม ควบคู่กับการปรับตัวสู่บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อติดอาวุธทางการแข่งขันด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลต่อไป