แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบแนะนำหนังสือ


ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ :      ชาย      หญิง
อายุ:       ต่ำกว่า 20 ปี      20 - 30 ปี       31 - 40 ปี
               41 - 50 ปี           51 ปีขึ้นไป
การศึกษา :
                  ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
                  ปริญญาโท ปริญญาเอก
สถานะ :
                  นักศึกษา                   เจ้าหน้าที่ / บุคลากร
                  อาจารย์
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพและลักษณะการใช้งาน
ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยทีสุด
(1)
2.1 ด้านการใช้งาน
1.เข้าถึงระบบแนะนำหนังสือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2.เมนู/กลุ่มเครื่องมือมีความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน
3.การทำงานของระบบมีความรวดเร็ว
4.เมนูชัดเจน สื่อความหมายได้ดี
2.2 ด้านข้อมูล
1.สามารถ Link ไปยังแหล่งข้อมูลสำนักพิมพ์ได้
2.สามารถตรวจสอบรายการหนังสือที่แนะนำเข้าระบบได้
3.สามารถตรวจสอบสถานะรายการเสนอซื้อได้
2.3 ด้านกราฟิก
1.ความสวยงาม/ความเหมาะสมของหน้าจอแสดงผล
2.ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดของตัวอักษร
3.ความกลมกลืนของสี/การใช้สีในหน้าจอแสดงผล