ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบแนะนำหนังสือ ปีการศึกษา 2560

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 698 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 299
หญิง 399
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี -
20 - 30 ปี 264
31 - 40 ปี 275
41 - 50 ปี 124
51 ปีขึ้นไป 35
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0
ปริญญาตรี 598
ปริญญาโท 73
ปริญญาเอก 27
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 124
นักศึกษา 496
เจ้าหน้าที่ / บุคลากร 78
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.67
2. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.69
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.61
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน
ค่าเฉลี่ย 4.66