ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบแนะนำหนังสือ ปีการศึกษา 2559

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 557 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 237
หญิง 320
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 127
20 - 30 ปี 131
31 - 40 ปี 107
41 - 50 ปี 157
51 ปีขึ้นไป 35
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี -
ปริญญาตรี 457
ปริญญาโท 87
ปริญญาเอก 13
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 87
นักศึกษา 398
เจ้าหน้าที่ / บุคลากร 72
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.64
2. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.51
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.58
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน
ค่าเฉลี่ย 4.57