การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : Intercultural Communication

401013006

ผู้แต่ง : เมตตา วิวัฒนานุกุล (กฤตวิทย์)

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 303.482 ม725ก

การติดต่อสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมการปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล รวมถึงการตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่และกระแสโลกาภิวัตน์ต่อ การกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และต้องอาศัยความเข้าใจในศาสตร์ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม