ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2558 (แยกตามคณะ)

จากผู้สำรวจทั้งหมด 9,256 คน
คณะ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
อาจารย์
บุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 647 267 255 78 47
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,154 388 642 87 37
คณะบริหารธุรกิจ 2,744 1,239 1,324 79 102
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 311 110 119 34 48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,274 1,289 821 95 69
คณะศิลปศาสตร์ 405 198 147 28 32
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 306 127 124 31 24
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 411 121 198 57 35
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 884 527 257 57 43
บุคคลภายนอก 120 65 55 0 0

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.35
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.30
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.53
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.19
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.34

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.52
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.25
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.33
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.52
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.81
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.49

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.46
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.68
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.54
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.47
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.07
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.44

คณะบริหารธุรกิจ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.63
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.49
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.21
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.45
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.56
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.47

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.53
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.51
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.37
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.47
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.44

คณะวิศวกรรมศาสตร
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.39
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.41
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.30
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.41
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.49
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.40

คณะศิลปศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.48
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.56
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.44
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.32
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.35
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.43

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.19
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.37
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.43
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.31
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.41
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.34

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.46
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.32
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.38
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.36