ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2557 (แยกตามคณะ)

จากผู้สำรวจทั้งหมด 9027 คน
คณะ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
อาจารย์
บุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 568 285 218 38 27
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1174 490 595 37 52
คณะบริหารธุรกิจ 2747 1480 1170 58 39
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 274 104 127 27 16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2299 1863 357 47 32
คณะศิลปศาสตร์ 327 157 119 28 23
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 304 127 132 21 24
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 324 129 148 24 23
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 707 328 323 27 29
บุคคลภายนอก 45 21 24 0 0

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.34
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.28
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.31
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.51
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.17
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.32

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.51
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.24
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.31
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.51
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.79
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.47

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.45
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.67
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.53
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.46
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.05
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.43

คณะบริหารธุรกิจ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.61
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.47
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.19
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.43
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.54
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.45

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.49
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.49
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.35
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.36
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.49
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.44

คณะวิศวกรรมศาสตร
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.37
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.39
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.28
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.39
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.47
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.38

คณะศิลปศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.46
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.55
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.43
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.29
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.34
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.41

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.17
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.38
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.39
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.28
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.39
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.32

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.45
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.31
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.33
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.31
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.37
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.35