ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานหนังสือใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 441 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 200
หญิง 241
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 25
21 - 30 ปี 183
31 - 40 ปี 138
41 - 50 ปี 74
50 ปีขึ้นไป 21
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 37
ปริญญาตรี 362
ปริญญาโท 28
ปริญญาเอก 14
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 87
นักศึกษา 305
บุคลากร 49
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล 4.57
2. ด้านการใช้งาน 4.55
3. ด้านกราฟฟิก 4.54
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.55