ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบแนะนำหนังสือ ปีการศึกษา 2557

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 585 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 257
หญิง 328
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี -
20 - 30 ปี 257
31 - 40 ปี 179
41 - 50 ปี 127
51 ปีขึ้นไป 22
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 7
ปริญญาตรี 380
ปริญญาโท 177
ปริญญาเอก 21
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 127
นักศึกษา 427
เจ้าหน้าที่ / บุคลากร 31
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.64
2. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.67
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.59
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน
ค่าเฉลี่ย 4.63

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1. อยากให้มีหนังสือแจ้งด้วยว่าห้องสมุดมีหนังสือใหม่อะไรบ้าง