ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลคลังปัญญา (Repository) ประจำปี 2559

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหม 244 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 94 คน
หญิง 150 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 17 คน
20 - 30 ปี 117 คน
31 - 40 ปี 94 คน
41 - 50 ปี 10 คน
50 ปีขึ้นไป 6 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 14 คน
ปริญญาตรี 189 คน
ปริญญาโท 34 คน
ปริญญาเอก 7 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 54 คน
นักศึกษา 177 คน
บุคลากร 12 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 1คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.34
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.33
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.30
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.32