ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลคลังปัญญา (Repository) ประจำปี 2558

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหม 464 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 219 คน
หญิง 245 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 18 คน
20 - 30 ปี 298 คน
31 - 40 ปี 109 คน
41 - 50 ปี 27 คน
50 ปีขึ้นไป 12 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 คน
ปริญญาตรี 399 คน
ปริญญาโท 31 คน
ปริญญาเอก 14 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 97 คน
นักศึกษา 328 คน
บุคลากร 39 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 0 คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.78
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4. 59
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.46
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.61