ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลคลังปัญญา (Repository) ประจำปี 2557

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหม 221 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 89 คน
หญิง 132 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 7 คน
20 - 30 ปี 128 คน
31 - 40 ปี 54 คน
41 - 50 ปี 25 คน
50 ปีขึ้นไป 7 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 5 คน
ปริญญาตรี 184 คน
ปริญญาโท 27 คน
ปริญญาเอก 5 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 63 คน
นักศึกษา 143 คน
บุคลากร 15 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 0 คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.77
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.54
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 4.44
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.58