ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2560

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 350 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 128 คน
หญิง 222 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 25 คน
21 - 30 ปี 198คน
31 - 40 ปี 100 คน
41 - 50 ปี 19 คน
50 ปีขึ้นไป 8 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 คน
ปริญญาตรี 215 คน
ปริญญาโท 61 คน
ปริญญาเอก 22 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 49 คน
นักศึกษา 218 คน
บุคลากร 31 คน