ผลสำรวจแบบสอบถามระบบฐานข้อมููลวารสารห้องสมุด

จากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 41 คน
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 11 คน
หญิง 13 คน
อายุ จำนวน (คน)
ต่ำกว่า 20 ปี 10 คน
21 - 30 ปี 5 คน
31 - 40 ปี 2 คน
41 - 50 ปี 6 คน
50 ปีขึ้นไป 1 คน
การศึกษา จำนวน (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี 9 คน
ปริญญาตรี 5 คน
ปริญญาโท 9 คน
ปริญญาเอก 1 คน
สถานะ จำนวน(คน)
อาจารย์ 2 คน
นักศึกษา 18 คน
บุคลากร 4 คน
บริการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านข้อมูล ค่าเฉลี่ย 2.52
2. ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 2.52
3. ด้านกราฟฟิก ค่าเฉลี่ย 2.48