กลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับผู้บริหาร

s__18022409

ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง

ปีที่พิมพ์ : 2557

เลขเรียกหนังสือ : 658.8 ส238ก

          หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ตลาด มาเป็นแนวคิดในการเสริมสร้างพลังทีมขาย สร้างยอดขายให้มีความเจริญเติบโตสืบต่อไป