วารสารสนเทศโลกาภิวัตน์

s__18022405

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์  แสงอุไร

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ : 302.23 ร121ว

          หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสื่อสารมวลชนสากลในเชิงเปรียบเทียบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารสากล ระเบียบโลกใหม่ว่าด้วยสารสนเทศและการสื่อสาร ความสัมพันธ์อันขัดแย้งและเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันทางการสื่อสารในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์