สถิติสำหรับการวิจัย แนวคิดและการประยุกต์ใช้

401015597

สถิติเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย นักวิจัยจึงต้องเลือกใช้สถิติให้มีความเหมาะสมกับการวิจัย โดยมีหลักการพิจารณาเลือกใช้จากวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ประเภทตัวแปร จำนวนตัวแปร ระดับการวัดของตัวแปร ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ และขนาดกลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอของหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในเชิงกรอบแนวคิดของสถิติ กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้สถิติให้มีความเหมาะสมกับการวิจัย ตัวอย่างการแปลผลและตีความหมายข้อมูลและบทสรุปการประยุกต์ใช้สถิติ การนำเสนอส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพประกอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย