การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

401015594

ผู้แต่ง : อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

ปีที่พิมพ์ : 2561

เลขเรียกหนังสือ : 370.7 อ727ก

หนังสือเล่มนี้ มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระในเล่มแบ่งออกเป็น 15 บท โดยร้อยเรียงตามลำดับของกระบวนการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง รวมถึงรายละเอียดในเชิงการอธิบายและการยกตัวอย่าง พร้อมตารางและภาพประกอบในบางส่วนเพื่อขยายความเข้าใจของผู้อ่านให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น