การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

401015433

ผู้แต่ง : อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 628.42 อ324ว

หนังสือ “การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์การวิจัย และผลงานตีพิมพ์วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ/เครื่องมือการอนุรักษ์การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เทคโนโลยีสะอาด ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หลักการ 3R รวมทั้งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียที่ครอบคลุมวัฏจักรชีวิต