หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of software engineering)

401015487

ผู้แต่ง : น้ำฝน อัศวเมฆิน

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 005.1 น525ห

“หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of Software Engineering)” เป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และได้เรียบเรียงเป็นหนังสือให้มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งมีคำอธิบาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานและทฤษฎีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสามารถนำเทคนิคต่างๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งานได้