การออกแบบและผลิตนิตยสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล

401015509

ผู้แต่ง :  ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 070.572 ท339ก

การออกแบบและผลิตนิตยสารจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัล เทคโนอินเตทอร์เน็ตช่วยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงนิตยสารที่เคยปรากฎในลักษณะรูปเล่มกระดาษเปลี่ยนเป็นนิตยสารบนสื่อออนไลน์ เรียกชื่อต่างกันไป  อี-แมกกาซีน(e-magazine) นิตยสารดิจิทัล,นิตยสารออนไลน์ แต่ทั้งหมดนี้ยังคงหมายความถึง “นิตยสาร”