การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

401015394

ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 658.4012  ส239ก

การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในยุค 3.5 และ ยุค 4.0 ในหนังสือเล่มนี้ ได้พัฒนากรอบในการศึกษาและพัฒนาแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยมีการผสมผสาน เพิ่มเติม ขยายความจากแนวคิดเรื่องทฤาฎีเกม (Game Thoery) ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาเกือบร้อยปี และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพความเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์