สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation

401015317

ผู้แต่ง : สมรัก ปริยะวาที

ปีที่พิมพ์ : 2560

เลขเรียกหนังสือ : 006.78 ส275ส

หนังสือ “สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation” เล่มนี้ เป็นการปูพื้นฐานหลักการทางด้าน 2D Animation การวาดภาพ การเขียน Storyboard การออกแบบตัวละคร การบันทึกและตัดต่อเสียง การแปลงไฟล์ การนำเสนองาน นำเสนอบทเรียนในรูปแบบสื่อบทเรียน Multimedia Online ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว การเขียนคำสั่งด้วย Adobe Flash ActionScript 3.0 การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ