ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล

scan0012

ผู้แต่ง : รุ่งรัศมี บุญดาว

ปีที่พิมพ์ :  2559

เลขเรียกหนังสือ :  658.4038  ร634ร

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ระบบสารสนเทศและองค์กร เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ การพัฒนาและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ รวมถึงงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น