อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

scan0006

ผู้แต่ง :  สุขสม เสนานาญ

ปีที่พิมพ์ : 2559

เลขเรียกหนังสือ: 720.284 ส743อ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2106-2002 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 20 ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “เขียนแบบก่อสร้าง” เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย การศึกษาแบบก่อสร้าง การอ่านและเขียนแบบผังพื้น การอ่านแบบผังโครงสร้าง การอ่านและเขียนแบบรูปตัด การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบทุกบท