ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2559 (แยกตามคณะ)

จากผู้สำรวจทั้งหมด 9,459 คน
คณะ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
อาจารย์
บุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 781 424 198 59 100
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,120 794 224 53 49
คณะบริหารธุรกิจ 2,470 1,192 1,087 54 37
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 399 163 165 44 27
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,224 1,559 545 71 49
คณะศิลปศาสตร์ 432 155 147 33 24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 413 214 121 44 34
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 398 191 154 24 29
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 834 389 374 36 35
บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ 388 - - - -

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.37
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.35
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.54
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.24
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.36

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.54
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.27
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.35
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.54
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.83
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.50

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.48
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.69
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.57
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.49
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.09
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.46

คณะบริหารธุรกิจ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.65
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.52
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.23
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.47
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.58
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.49

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.55
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.53
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.39
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.49
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.46

คณะวิศวกรรมศาสตร
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.41
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.43
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.43
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.52
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.42

คณะศิลปศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.51
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.58
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.46
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.36
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.38
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.46

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.21
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.39
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.45
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.33
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.43
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.36

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.47
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.35
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.36
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.34
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.39
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.38