ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดประจำปีการศึกษา 2554 (แยกตามคณะ)

จากผู้สำรวจทั้งหมด 10,299 คน
คณะ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 744 472 272 56 656 24 8
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 747 331 416 169 553 9 16
คณะบริหารธุรกิจ 3,107 1,225 1,882 175 2,908 0 24
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 418 204 214 17 401 0 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,306 2,075 231 47 2,242 0 17
คณะศิลปศาสตร์ 696 124 572 4 692 0 0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 349 198 151 7 342 0 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 486 70 416 5 481 0 0
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,446 378 1,068 52 1,379 1 14

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.62
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.63
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.62
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.54
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.57
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.60

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.67
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4..69
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.68
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.69
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.71
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.69

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.57
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.56
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.54
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.53
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.52
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.54

คณะบริหารธุรกิจ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.67
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.69
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.69
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.68
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.69
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.68

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.66
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.65
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.67
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.63
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.64
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.65

คณะวิศวกรรมศาสตร
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.77
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.75
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.74
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.75
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.74
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.75

คณะศิลปศาสตร์
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.55
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.53
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.57
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.54
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.56
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.55

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.68
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.67
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.71
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.69
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.67
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.68

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
บริการ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.52
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.52
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.54
4. ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.51
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.55
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.52