รายการหนังสือที่กำลังจัดส่ง

ลำดับ
ผู้แจ้ง
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
จำนวน
ห้องสมุดที่ใช้บริการ
ห้องสมุดที่จัดเก็บหนังสือ
1
สายธาร สุเมธอธิคม
วิศวกรรม แคลคูลัส 3
วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา
1
เทเวศร์
พระนครเหนือ
2
เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
The Nation
มติชน
1
เทเวศร์
พระนครเหนือ
3
บัวระภา กลยนีย์
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 2
นฤชิต แววศรีผ่อง
1
พณิชยการพระนคร
เทเวศร์
4
โสภา ไทยลา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย C
วิทยา สุคตบวร
1
เทเวศร์
พณิชยการพระนคร
5
รัชนีพร คุ้มเกวียน
มนุยสัมพันธ์กับการบริหาร
ทองทิพภา
1
พณิชยการพระนคร
โชติเวช
6
สุมาลี พรเจริญ
การบริการคน
ซิลเวอร์สไตน์,แบร์รี
1
เทเวศร์
พณิชยการพระนคร
7
จักรกฤษณ์ ภู่ภัทรไพศาล
กลศาสตร์วิศวกรรม
สมาน เจริญกิจพูดผล
1
พระนครเหนือ
เทเวศร์